گرافیتی؛ انقلابی بر نظارت…

متن زیرمجموعه‌ای از مشاهداتم از شهر پیرامونم است. شهر، نه به معنی واقعیتی فیزیکی، بلکه شهرِ متشکل از مجموعه‌ی خیابان‌ها، آدم‌ها، بیلبوردها و رسانه‌ها....

نقد و اندیشه