تبلیغات

«نظام جدیدِ» آموزشِ مدیریت بحران

انتظارات نجفی از جامعه‌ای که پیش‌ازاین ساخته، مضحک به نظر می‌آید؛ نه ازآن‌جهت که از شهروندان سلب مسئولیت اجتماعی کنیم یا مدیریتش مشکل دارد؛ بلکه ازآن‌...

سیاست و جامعه