از معماری و سیاست

...ما از ویران کردن هر گذشته‌ای لذت می‌بریم؛ این یک سنت تاریخی ماست. آغامحمدخان قاجار استخوان‌های پوسیده‌ی نادرشاه را از قبر درآورد و دور انداخت. قبر ...

سیاست و جامعه