معماری های- تک و اکو- تک در ایران

... معماری های- تک بزرگداشت دستاوردهای عصر مدرن است. علم و تکنولوژی مدرن، یکی از شاخص‌های مهم این عصر است. در این معماری، پیشبرد حرفه ساختمان سازی با ...

پیشخوان فصلنامه طراح