جایزه طراح در گام اول: دیدگاه بخشی از جامعه حرفه ای معماری امروز ایران نقد و نظر در مسابقات معماری، جایزه ها، نکات اجرایی و داوری/ ۴

همان‌طور که در فصلنامه شماره ۶ «طراح» گفتیم، برآن شده‌ایم تا با طرح مسابقه یا جایزه‌ای نو، برمبنای اهداف غایی و رویکرد این رسانه، هیجان تازه‌ای در میا...

جایزه‌ها و مسابقات