تبلیغات

جای خالی استارتاپ‌های معمارانه

مقایسه میان رویدادهای معماری با رویدادهای تخصص‌های دیگر فاصله معناداری را نشان می‌دهد. رویدادهای معماری حتی در دوران رکود فعلی همچنان هزینه‌محور، بدون...

دانش و فناوری