در راستای بازتولید راهبرد ساختاری طراح در حوزه انعکاس گسترده‌تر اندیشه و پژوهش طراح ایرانی، شماره آتی در قالبی پژوهش بنیاد تنها به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد. فراخوان رسمی گویای این رویکرد عام و موضوعیت خاص شماره آتی است: